MODERNISERING PSYKIATRI 2023.

Moderniseringsmøderne mellem DPBO og FAPS starter i slutningen af oktober 2022.

Hvis du har ideer til nye ydelser, forslag til ændringer af eksisterende ydelser eller forslag til ændringer af den eksisterende aftale i det hele taget, er du velkommen til at skrive til formand@dpbo.dk.

Dette kan du gøre frem til 26.10.2022, herefter vil dørene til forhandlingsrummene være lukkede.

Hvis du ønsker at læse mere omkring moderniseringen, kan du se nederst i dette opslag.

KOM ENDELIG MED DIT FORSLAG – VI HAR BRUG FOR INSPIRATION TIL EN GOD MODERNISERING

På vegne af DPBO’s moderniseringsudvalg

Kathrine Dahler-Eriksen, Formand for DPBO

Formålet med modernisering

”Generelt er det ønskeligt, at ydelsesbeskrivelserne afspejler den løbende, faglige udvikling, der sker på sundhedsområdet. Derudover skal speciallægepraksis kunne løse den opgave, der efterspørges af regionerne. Speciallægepraksis skal med andre ord ses i en sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Det er et led i en modernisering at gennemgå eksisterende faglige arbejdsgange og i muligt omfang tilvejebringe faglige og teknologiske effektiviseringer, herunder også om eksisterende ydelser er overflødige, om nye ydelser skal indføres, eller om størrelsen af honorarer er passende. Effektivisering anvendes som led i moderniseringen til nye tiltag inden for specialet og/eller behandling af flere patienter.”

”Den seneste moderniseringsrapport lægges til grund, og der fokuseres på en revision af ydelsesbeskrivelserne. Der er i processen mulighed for, at arbejdsgruppen reviderer og/eller supplerer den øvrige del af moderniseringsrapporten, hvis der er et fagligt behov herfor.”

Når det gælder økonomien i moderniseringen, gælder det for vores speciale som for alle andre, at der tilføres økonomi på 1,5% for en effektivisering på 4 %. Vi skal altså finde ud af hvordan vi kan behandle flere patienter men en relativt mindre tilførsel af økonomi. Dog er sådan, at vores speciale som det eneste, har den mulighed, at vi ved at øge antallet af første konsultationer (”mere end 22.200 1. konsultationer, inklusive antallet af afregnede patienter via § 66-aftaler”) kan tilføre rammen midler svarende til meraktiviteten.