VEDTÆGTER

§1

Organisationens navn er: Danske Psykiateres og Børne- og Ungdoms Psykiateres Organisation. Organisationen indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS).

§2

Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser.

§3

Organisationen optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i psykiatri eller børnepsykiatri.

Stk. 2. Andre læger med tilknytning til disse specialer kan optages undtagelsesvis efter bestyrelsens beslutning. Er der inden for bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen for førstkommende generalforsamling. Optagelse finder sted, når mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

Stk. 3. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller FAS´ sekretariat. Ved indmeldelse i FAS optages speciallægen automatisk i organisationen. Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt.

Stk. 4. Medlemmer hæfter ikke for organisationens forpligtelser.

§4

Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af organisationen indgåede overenskomster samt de af organisationen fastsatte takster og andre lovligt trufne beslutninger.

Stk. 2. Under konflikttilstand mellem organisationen og sygesikringen eller andre institutioner kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtede, som på grund af konflikten organisationsmæssigt pålægges medlemmerne.

§5

Organisationens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse på læger.dk , www.dpsnet.dk og www.dpbo.dk mindst 4 uger forud samt ved e mail meddelelse til hvert medlem i forbindelse med underretning om dagsorden mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Det er hvert medlems eget ansvar, at medlemmets e-mail adr. er korrekt meddelt til lægeforeningen. Forslag fra medlemmerne, som ønsker optages på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandsberetning.
 3. Beretning fra nedsatte udvalg.
 4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 6. Valg af bestyrelse – se § 7.
 7. Valg af revisor(er) og suppleant.
 8. Redegørelse for budget.
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Eventuelt.

Stk. 4. På generalforsamlingen vælges, under formandens ledelse, en dirigent, som derefter leder forhandlingerne.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 6. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster og i øvrigt når mindst 2 medlemmer kræver det. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 7. Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet (se § 3, stk. 2, § 9 og § 10).

Stk. 8. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, som ikke forud er optaget på dagsordenen.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/5 af organisationens medlemmer ønsker det. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved e mail indkaldelse direkte til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel og den skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat krav herom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte tidsfrister fraviges. Indkaldelse skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg. Af dirigent.
 2. Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt.
 3. Eventuelt valg.
 4. Eventuelt. Foreningsordenen er som ved ordinær generalforsamling, jf. § 5, stk. 4-8.

Stk. 3. Et forslag, som er forkastet på en ekstraordinær generalforsamling, kan ikke atter bringes frem før den førstkommende ordinære generalforsamling.

§7

Bestyrelsen leder organisationens anliggender, repræsenterer den udadtil og varetager dens interesser.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf 3 speciallæger i børnepsykiatri.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling de ulige år. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Alle bestyrelsesmedlemmer besættes samtidig. De 3 pladser vælges blandt og af speciallægerne i børnepsykiatri. De 6 pladser vælges blandt og af speciallægerne i psykiatri. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt ved, at der på den samme seddel kan stemmes på så mange kandidater, som der er pladser i den pågældende gruppe i bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, 2 næstformænd (en fra hvert speciale), en kasserer og eventuelt med en sekretær. Bestyrelsen udpeger organisationens repræsentanter i Foreningen af Speciallægers repræsentantskab og suppleanter for disse.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan sædvanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakance indenfor bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med et medlem, der så vidt muligt repræsenterer de samme interesser som det udgåede medlem.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sig sin foreningsorden og fører en forhandlingsprotokol. Referat af generalforsamlinger tilstilles FAS´ bestyrelse.

Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning. Ingen beslutning er gyldig, medmindre mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

Stk. 9. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 10. Bestyrelsen kan supplere sig med bisiddere og skal supplere sig med 2 yngre læger under uddannelse i henholdsvis psykiatri og børnepsykiatri.

§8

Organisationens regnskabsår går fra d. 1.1.-31.12. Regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 2 år – med mulighed for genvalg – valgt revisor.

Stk. 2. Kontingentfrihed indtræder ved pensionering eller ved det fyldte 70. år. Under særlige omstændigheder (herunder sygdomstilfælde) kan kontingentfrihed efter ansøgning bevilges af bestyrelsen.

§9

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er til stede og hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal af medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til ny – oftest ekstraordinær – generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§10

Beslutning om organisationens ophævelse eller sammenlægning med anden organisation kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst ½ af medlemmerne er mødt og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der på en generalforsamling vel 2/3 majoritet for ophævelse af organisationen, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle organisationens medlemmer og så betids, at urafstemning kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved ophævelse af organisationen træffer en generalforsamling afgørelse om organisationens formue.

§11

Nærværende vedtægter træder i kraft fra den dato FAS´ bestyrelse har godkendt dem eller fra det senere tidspunkt generalforsamlingen måtte have vedtaget.

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling d. 29/2.1992. Revideret ved ekstraordinær generalforsamling d. 4/6 2012 Revideret ved generalforsamling d. 02.05.15