Udvalg

Der er aktuelt nedsat 4 udvalg under DPBO’s bestyrelse, der arbejder med følgende:

MODERNISERINGSGRUPPEN (ophørt pr 1.april 2024):
Begge specialer, det psykiatriske og det børne- og Ungdomspsykiatriske, skal i henhold til overenskomsten moderniseres i 2023. Psykiatri blev moderniseret med ikrafttræden pr. 1.juni 2023, idet de væsentlige ændringer er at der nu kan opkræves aftalte honorarer for flere ydelser, der udføres af klinikpersonale, herunder medicinsk kontrol og psykoterapi. Aktuelt arbejdes med modernisering af  Børne- og Ungdomspsykiatri. Forud for arbejdet med modernisering har DPBO arrangeret workshops med vores kolleger på SAPP møde på Hesselet april 2022, hvor vi lyttede til ændringsforslag, og vi arrangerede en opfølgende workshop på SAPP mødet november 2022. I efteråret 2022 arbejdede vi med at lave forslag til reviderede ydelseskataloger. Moderniseringsgruppen har stillet med 2-3 personer fra hvert speciale til de arbejdsgrupper, der har været nedsat til at gennemføre moderniseringerne i de respektive specialer. I forbindelse med implementering af moderniseringerne bidrager moderniseringsgruppen med implementering af ændringer via roadshows. For psykiatri blev afholdt et roadshow i Domus Medica i forbindelse med ikrafttræden. 

Kvalitetsgruppen i DPBO (ophørt 2023):
I 2022 gik vi i gang med klyngearbejde, idet dette arbejde har erstattet akkreditering og er kommet godt i gang i 2023.

På møde i april 2022 i SAPP fik vi en introduktion til klyngearbejdet af eKVIS ved Lisbeth Andersen og Charlotte Dall og der blev fremlagt en foreløbig inddeling i de forskellige klynger, der senere blev revideret. Klyngerne er inddelt i grupper af ca. 10-12 speciallæger. Dog er BUP inddelt i to grupper, en i øst og en i vest. Man skal mødes 2-4 gange om året og hver klynge vælger en klyngeformand, som vil blive honoreret med 50000,00 kr per år, da der forventes at være en ret betydelig arbejdsbyrde. Der er mødepligt i henhold til overenskomsten, så det er noget man SKAL komme til.

Uddannelseslæge i speciallægepraksis:
Det er ifm. vedtagelsen af den nye overenskomst for praktiserende speciallæger blevet vedtaget, at man arbejder hen imod at oprette uddannelsesstillinger i psykiatrisk speciallægepraksis. I ”uddannelsesgruppen” arbejder vi hen imod at dette sker på den bedst mulige måde for både de praktiserende speciallæger og de uddannelsessøgende kollegaer. Bestyrelsen har således en repræsentant i DPS’ Videreuddannelsesudvalg og der afventes et snarligt arbejde med at revidere målbeskrivelsen for uddannelse af speciallæger i psykiatri

Profilering af DPBO:
Gruppen er ny og vil arbejde med aktuelle emner for at synliggøre DPBO overfor relevante samarbejdspartnere.