Udvalg

Der er aktuelt nedsat 4 udvalg under DPBO’s bestyrelse, der arbejder med følgende:

 

MODERNISERINGSGRUPPEN (AD HOC GRUPPE):
Begge specialer, det psykiatriske og det børne- og Ungdomspsykiatriske, skal i henhold til overenskomsten moderniseres i 2023. Moderniseringsgruppen forbereder denne proces, således at vi er klar med oplæg, når vi bliver præsenteret for Danske Regioners oplæg til moderniseringerne. Vi har arrangeret workshops med vore kollegaer på SAPP møde på Hesselet april 2022, hvor vi har lyttet til ændringsforslag, og vi vil lave en opfølgende workshop på SAPP mødet november 2022. I efteråret 2022 arbejder vi med at lave forslag til reviderede ydelseskataloger. Moderniseringsgruppen stiller med 2-3 personer fra hvert speciale til de arbejdsgrupper, der skal nedsættes til at gennemføre moderniseringerne i de respektive specialer. Når moderniseringerne er gennemført, bidrager moderniseringsgruppen med implementering af ændringer, evt. via klyngearbejde, evt. via roadshows.

 

Kvalitetsgruppen i DPBO:
I efteråret skal vi i gang med klyngearbejde, idet dette arbejde erstatter akkreditering.

På mødet d. 30. april 2022 i SAPP fik vi en introduktion til klyngearbejdet af eKVIS ved Lisbeth Andersen og Charlotte Dall. Der blev valgt 3 klyngeformænd, ud af de 11 klynger vi er blevet delt ind i. Endvidere blev der fremlagt en foreløbig inddeling i de forskellige klynger. Denne inddeling var dog ikke opdateret, så der vil komme en ny. Der var en god stemning om emnet. Klyngerne er inddelt i grupper af ca. 10-12 speciallæger. Dog er BUP inddelt i to grupper, en i øst og en i vest. Man skal mødes 2-4 gange om året, der skal som ovenfor anført vælges klyngeformand, som vil blive honoreret med 50000,00 kr per år, da der forventes at være en ret betydelig arbejdsbyrde. Der er mødepligt, så det er noget man SKAL komme til.

Vi havde gruppearbejde omkring hvilke emner vi kunne tænkes at tage op. LA og CD fik gode ideer med hjem. eKVIS er at betragte som vores sekretariat, således at vi kan henvende os mhp. at få hjælp.

 

Uddannelseslæge i speciallægepraksis:
Det er ifm. vedtagelsen af den nye overenskomst for praktiserende speciallæger blevet vedtaget, at man arbejder hen imod at oprette uddannelsesstillinger i psykiatrisk speciallægepraksis. I ”uddannelsesgruppen” arbejder vi hen imod at dette sker på den bedst mulige måde for både de praktiserende speciallæger og de uddannelsessøgende kollegaer.

 

Profilering af DPBO:
Gruppen er ny og vil arbejde med aktuelle emner for at synliggøre DPBO overfor relevante samarbejdspartnere.